Dane

Majte dane pod kontrolou a venujte sa naplno svojmu biznisu. Pod dohľadom daňového poradcu Vám poskytneme komplexný daňový servis od flexibilného daňového poradenstva v otázkach každodennej praxe až po prípravu daňových priznaní k všetkým typom daní a zastupovanie pri kontrolách zo strany daňových úradov. Naše skúsenosti z oblasti priamych a nepriamych daní a účtovníctva vám efektívne pomôžu v oblasti daňového plánovania.

Ponúkame profesionálnu podporu v oblastiach:

  • Daň z príjmov právnických osôb – priebežné daňové poradenstvo v oblasti správnej aplikácie postupov a predpisov v oblasti DPPO a účtovníctva, príprava a podanie daňového priznania a zastupovanie v komunikácii s daňovým úradom a v prípade kontroly

  • Daň z pridanej hodnoty – plánovanie efektívnej stratégie v oblasti DPH, zabezpečenie registrácie pre účely DPH, spracovanie DPH priznaní a kontrolného výkazu, vedenie potrebnej evidencie k vykazovaniu DPH, zabezpečenie procesu vrátenia DPH zaplatenej v zahraničí a zastupovanie v komunikácii so zahraničným daňovým úradom

  • Spotrebné dane a clo – poradenstvo pri správnej aplikácii predpisov v oblasti spotrebných daní, spracovanie potrebných dát, výkazov a daňových priznaní, zastupovanie v komunikácii s colnými úradmi a inými inštitúciami

  • Daň z motorových vozidiel - spracovanie potrebných dát a vypracovanie daňového priznania a kalkulácie predpokladanej dane

  • Poradenstvo v oblasti miestnych daní - spracovanie potrebných dát a vypracovanie daňového priznania k nehnuteľnostiam

  • Stanoviská k daňovým zákonom - poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácii právnych predpisov v oblastí daní

 

Mám záujem