Legislatíva

Sledujeme zmeny v zákonoch pre Vás, aby Ste sa mohli naplno venovať svojmu biznisu. Buďte včas informovaní ako vývoj v daňovej politike štátu ovplyvný Váš cash flow. Prejdite si nasledujúce zmeny a poradte sa ako ich využiť vo svoj porspech.

Nové sumy stravného od 1.12.2016

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa ustanovujú nové sumy stravného:

  • 4,50 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 
  • 6,70 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, 
  • 10,30 eur pre časové pásmo nad 18 hodín. 

Nové sadzby budú mať vplyv:

  • na výpočet minimálnej hodnoty gastrolístka (hodnota sa zvýši z 3,15eur na 3,38eur)
  • na výpočet stravného pri tuzemských pracovných cestách od 1.12.2016

 

Povinnosť používať (e-schránky) pre podnikateľov sa posúva z 1.1.2017 na 1.7.2017.

Elektronické doručovanie úradných rozhodnutí od úradov sa od 1.1.2017 týka slovenských právnických osôb a organizačných zložiek. Povinná aktivácia e-schránok sa netýka živnostníkov.

Elektronická komunikácia sa vzťahuje na všetky úrady, napríklad súdy, ministerstvá, Úrad pre verejné obstarávanie, Národný bezpečnostný úrad, Protimonopolný úrad, Sociálnu poisťovňu, Inšpektorát práce, Úrad na ochranu osobných údajov, notárov. Doručované môžu byť napríklad platobné rozkazy súdov, výmery zo Sociálnej poisťovne, oznámenia o kontrole z Úradu na ochranu osobných údajov, rozhodnutia z Inšpektorátu práce atd... Na komunikáciu s daňovými a colnými orgánmi sa nový zákon začne vzťahovať až 1.2.2018.

 

Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2017

Zo schválenej novely zákona o dani z príjmov vyberáme niektoré zmeny:

Zníženie daňového zaťaženia fyzické osoby a právnické osoby

Pre fyzické osoby (neplatiteľov DPH) zvýšenie limitu pre paušálne výdavky zo 40% na 60%

Paušálne výdavky si môžu fyzické osoby uplatniť z dosiahnutých príjmov z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti najviac do maximálnej sumy 20 000 EUR ročne (pôvodne bola hranica 5 040 EUR ročne). Rovnaké zvýšenie paušálnych výdavkov platí pre fyzické osoby, ktoré dosahujú príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

 

Zmena sadzby dane z príjmov pre právnické osoby

S účinnosťou od 1.1.2017 došlo k zmene sadzby dane z príjmov pre právnické osoby z 22 % na 21 %, ktorá sa použije pre zdaňovacie obdobie, ktoré začne najskôr 1.1.2017

 

Zrušenie daňovej licencie

Daňová licencia (minimálna výška dane) sa uplatní posledný krát za zdaňovacie obdobie 2017. Daňovník má právo započítať si zaplatenú daňovú licenciu s daňou vypočítanou v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2017 a za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, a to 2018 až 2020.

 

Zavedenie zdaňovania dividend (podielov na zisku) vytvorených po 1.1.2017

V súvislosti s vyplácaním dividend (podielov na zisku) sa zavádzajú ďalšie sadzby a to zvlášť pre fyzické osoby a zvlášť pre právnické osoby. Dividendy zo ziskov vytvorených v rokoch 2004-2016 = ostáva zachovaný právny stav platný do konca roku 2016.

 

Zmeny v oblasti transferového oceňovania

Spresnenie definície spriaznenej osoby o osobu jej blízku a iného prepojenia, ktorého výsledkom je právny alebo iný obdobný vzťah vytvorený predovšetkým za účelom zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty. Doplnenie slova „podmienky“ v kontrolovaných transakciách keďže na základ dane má vplyv nielen cena, ale aj podmienky pri kontrolovaných transakciách, ktoré by sa použili v transakciách medzi nezávislými osobami..Daňovník môže aj sám vykonať úpravu základu dane o rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky v kontrolovaných transakciách líšia od cien obvyklých, V prípade úpravy základu dane bez ohľadu na to, či ju urobí správca dane alebo daňovník sám, môže si iná závislá osoba, ktorá je rezidentom SR, vykonať korešpondujúcu úpravu základu dane bez povinnosti podania žiadosti správcovi dane.

Upravuje sa výška poplatku za vydanie rozhodnutia o odsúhlasenia metódy použitia ocenenia v kontrolovaných transakciách:

  • vo výške 10 000 eur, ak ide o poplatok za vydanie rozhodnutia o jednostrannom odsúhlasení použitia metódy ocenenia správcom dane, a
  • vo výške 30 000 eur, ak ide o odsúhlasenie použitia metódy ocenenia na základe uplatnenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

 

Daňové/nedaňové výdavky

Nové ustanovenie na úpravu základu dane pre držiteľov nových motorových vozidiel

Držiteľ motorového vozidla (predvádzacie, testovacie vozidlo) do 1 roka od zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel v SR (poplatok 33 EUR), ak nevykoná prevod držby motorového vozidla a zároveň najneskôr do 15 dní po uplynutí tejto lehoty neuhradí poplatok podľa zákona o správnych poplatkoch vo výške zodpovedajúcej sume poplatku pri prvej evidencii vozidla(poplatok podľa objemu motora v cm3), zvýši základ dane v zdaňovacom období, v ktorom uplynie 15 –dňová lehota na úhradu poplatku, a to o výdavky na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie motorového vozidla uplatnené v zdaňovacom období, v ktorom došlo k zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel v SR; v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach výdavky na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie motorového vozidla sú nedaňovým výdavkom až do zdaňovacieho obdobia predchádzajúceho zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom dôjde k úhrade tohto poplatku (poplatku pri prvej evidencii vozidla). Súčasne daňovník nemôže uplatniť prerušenie odpisovania.

 

V súvislosti so zdaňovaním dividend (podielov na zisku) bola schválená novela zákona o zdravotnom poistení

Dividendy prijaté fyzickými osobami už nebudú podliehať povinnosti platenia poistného na verejné

zdravotné poistenie v SR. Týka sa to dividend vyplácaných zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo 1. januára 2017 alebo neskôr. Pri tých dividendách, ktoré budú vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období pred 1.1.2017 zostáva povinnosť platiť odvod poistného, ktorého maximálny vymeriavací základ je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy.

 

Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu v ostatných prípadoch

Od 1.1.2017 sú zrušené maximálne vymeriavacie základy pre platenie odvodov do Zdravotnej poisťovne. Zamestnanci, zamestnávatelia a SZČO budú platiť zdravotné odvody z vymeriavacieho základu neohraničeného stropom. A to jednak v ročnom zúčtovaní, jednak pri výpočte preddavkov.

 

Zo schválenej novely zákona o dani z pridanej hodnoty (zákona o DPH) vyberáme niektoré zmeny:

Odloženie účinnosti samozdanenie pri dovoze

Pôvodne plán od 1.januára 2017 odkladá sa až na obdobie, kedy rozdiel medzi horným limitom dlhu verejnej správy ustanoveným pre príslušný rozpočtový rok a aktuálnou výškou dlhu verejnej správy Slovenskej republiky z verejnenou Európskou komisiou (EUROSTAT - október) za tento príslušný rozpočtový rok bude väčší ako 11 percentuálnych bodov. „Samozdanenie pri dovoze tovaru“ znamená, že platiteľ DPH pri prepustení tovaru do colného režimu voľný obeh nemusí DPH viažucu sa k dovezenému tovaru platiť ihneď pri dovoze colnému orgánu, ale DPH priznáva a platí prostredníctvom daňového priznania.

 

Zavedenie právnej fikcie pri uplatňovaní prenosu daňovej povinnosti vstavebníctve

Prenos daňovej povinnosti v stavebníctve platí už od 1.1.2016. Ak platiteľ dodá stavebné práce alebo dodá tovar sinštaláciou alebo montážou, a má za to, že tieto stavebné práce alebo tovar s inštaláciou alebo montážou sú plnením podľa odseku 12 písm. j) a vyhotovená faktúra obsahuje slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia, je osobou povinnou platiť daň. Formálno-právna požiadavka – uvedenie informácie na faktúre –„prenesenie daňovej povinnosti“ sa stáva kľúčovou podmienkou.
Cieľ právnej úpravy bola dôvodová správa na odstránenie právnej neistoty zavedením zákonnej fikcie. Zníženie rizika pre odberateľa stavebných prác pri prenose daňovej povinnosti. Dôvodová správa uvádza: ...„ak dodávateľ na základe odôvodneného predpokladu, že ním dodaná stavebná služba podlieha prenosu daňovej povinnosti, uvedie na faktúre informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, príjemca plnenia (platiteľ dane) sa stáva osobou povinnou platiť DPH. Prenos daňovej povinnosti nemôže byť uplatnený, ak pôjde o službu, ktorá je explicitne uvedená vCPA pod iným kódom ako je 41 až 43 CPA. Dodávateľ by mal vedieť preukázať, na základe akých skutočností odôvodnene predpokladal, že uskutočnil stavebnú prácu patriacu do kódu 41, 42 alebo 43 CPA.

 

Finančná náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas výkonu daňovej kontroly

Nárok na úrok z nadmerného odpočtu bude platiteľovi dane priznaný, ak sú splnené tieto podmienky:

  • daňový úrad začal daňovú kontrolu v rámci plynutia lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu a
  • obdobie zadržania nadmerného odpočtu je viac ako šesť mesiacov odo dňa uplynutia lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu
  • platiteľovi dane bol vrátený nadmerný odpočet

Počiatočným dňom nároku na úrok z nadmerného odpočtu je deň nasledujúci po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu. Posledný deň nároku na úrok z nadmerného odpočtu je vrátenie nadmerného odpočtu. Úrok z nadmerného odpočtu bude vo výške dvojnásobku základnej sadzby ECB platnej v prvý deň daného kalendárneho roka, za ktorý sa úrok z nadmerného odpočtu počíta a ak v danom kalendárnom roku bude dvojnásobok základnej sadzby ECB nižší ako 1,5 %, je úrok vo výške 1,5 %.

Výpočet úroku:
                       suma vráteného NO x 1,5 x počet dní do vrátenia NO
úrok z NO = ----------------------------------------------------------------------------------
                                               365/366 x 100

 

Zmeny pri uplatňovaní nároku na odpočítanie dane zahraničnou osobou

Zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená v tuzemsku (zahraničná osoba)  uplatňuje vrátenie dane z nákupov tovarov a služieb v tuzemsku prostredníctvom žiadosti. V určitých prípadoch zahraničná zdaniteľná osoba registrovaná ako platiteľ dane má právo uplatniť odpočítanie dane prostredníctvom daňového priznania. Novelou sa spresňuje právo uplatniť odpočítanie dane prostredníctvom daňového priznania aj v prípade, ak nadobudne tovar alebo službu v tuzemsku a z tohto tovaru alebo služby je povinná platiť DPH ide o prípady nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, kúpa tovaru alebo služby od iného platiteľa dane v tuzemsku s prenosom daňovej povinnosti.